Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού, όσο και του
Ευρωπαϊκού Δικαίου, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας
υπόκεινται σε καθεστώς πλήρους εχεμύθειας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται
να αποτελέσουν προϊόν πώλησης ή μεταφοράς σε άλλο φορέα ή οργανισμό.

0