Επιστροφές Αλλαγές

Στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την συμμετοχή του σε
σεμινάριο/coaching 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη αυτού, ο πελάτης
δεν χρεώνεται και του επιστρέφεται το 100% του ποσού που έχει καταβάλει.

Εάν η ακύρωση της συμμετοχής ληφθεί εντός διαστήματος μικρότερου από 7
εργάσιμες ήμερες από την έναρξη του σεμιναρίου/coaching, ή εάν ο πελάτης
δεν παρακολουθήσει το σεμινάριο, τότε ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να
πληρώσει την αξία του σεμιναρίου/coaching στο ακέραιο και δεν του
επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει.